1. Laura Visser: Laura Visser, gevestigd te (8243 PN) Lelystad, aan de Kolkweg 20-36, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80070116 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L. Visser.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Laura Visser opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Laura Visser opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
 4. Producten en/of Diensten: alle diensten met betrekking tot fotoshoots, therapie en (online) coaching, training, advisering, begeleiding en evenementenorganisatie.
 5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Laura Visser vervaardigde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers.
 6. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en Laura Visser tot het leveren van diensten door Laura Visser ten behoeve van opdrachtgever.
 7. Partijen: opdrachtgever en Laura Visser gezamenlijk.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten c.q. diensten van, aanbiedingen c.q. offertes van en overeenkomsten met Laura Visser.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Laura Visser zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Laura Visser worden gewijzigd.
 4. Indien de algemene voorwaarden wijzigen na boeking door opdrachtgever, blijven de voormalige algemene voorwaarden voor deze opdracht van kracht.
 1. Alle door Laura Visser gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en verplichten niet direct tot levering. Laura Visser heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 3. Laura Visser kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Laura Visser niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door Laura Visser gedane aanbieding schriftelijk of online heeft geaccepteerd.
 2. Indien opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Laura Visser een opdracht verstrekt, is Laura Visser pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Laura Visser zijn overeengekomen. Laura Visser zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door Laura Visser wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Laura Visser opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
  1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Laura Visser overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct, compleet, veilig, verantwoord en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Laura Visser te stellen.
  2. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Laura Visser hoge eisen stellen, maar opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Laura Visser ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
  3. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
   • het voldoen aan de intellectuele eigendomsrechten van Laura Visser zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden;
   • het gebruik van de beelden, (online) coaching, begeleiding, training, advisering en/of producten voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld;
   • het behalen van de door opdrachtgever beoogde of gewenste doelstellingen en resultaten;
   • indien van toepassing de beveiliging van de locatie, het pand c.q. de ruimte alweer Laura Visser eventueel de dienstverlening dient uit te voeren;
   • het voorzien van de locatie waar de fotoshoots worden uitgevoerd en/of events plaatsvinden van alle benodigde materialen en hulpmiddelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening door Laura Visser;
   • het voorzien van elektra, sanitair en overige aansluitingen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van Laura Visser op de locatie waar deze dienstverlening wordt uitgevoerd;
   • indien van toepassing het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de locatie, het pand c.q. de ruimte waar de dienstverlening door Laura Visser wordt uitgevoerd en/of het event plaatsvindt en het voldoen aan de wettelijke vereisten
   • zijn eigen welzijn en veiligheid tijdens de uitvoering van de dienstverlening. Laura Visser is niet aansprakelijk voor enige letselschade en/of schade aan eigendommen van opdrachtgevers tijdens haar dienstverlening en/of events. Deelname is geheel op eigen risico.
  1. Laura Visser zal zich tot het uiterste inspannen om de dienstverlening zelf uit te voeren, maar bepaalt bij verhindering door overmacht door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt ter vervanging wordt uitgevoerd en de wijze waarop. Laura Visser zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Laura Visser zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Laura Visser rust echter slechts een inspanningsverbintenis ten aanzien van geleverde diensten en/of producten en Laura Visser is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar uitgevoerde fotoshoot, gegeven advies, (online) training, therapie en/of coaching of event.
  3. Laura Visser heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door Laura Visser aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Laura Visser wenselijk is.
  4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Laura Visser het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt betaald, is Laura Visser niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
  5. Opdrachtgever kan voor het inzien van de beelden, (online) coaching, lessen, trainingen en/of cursussen inloggegevens van Laura Visser ontvangen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.
  6. Laura Visser behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Voor het gebruik van de klantnaam, zal voorafgaande toestemming worden gevraagd aan opdrachtgever.
  1. Opdrachtgever gaat bij boeking van de shoot akkoord met de stijl die Laura Visser hanteert. Opdrachtgever kiest Laura Visser als fotograaf omdat haar stijl hem aanspreekt. Laura Visser is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
  2. Laura Visser is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke beelden wel en welke niet geschikt zijn om aan opdrachtgever te tonen.
  3. Opdrachtgever kan geen beroep doen op beelden die volgens Laura Visser niet geschikt zijn om te tonen. Er is geen mogelijkheid voor opdrachtgever om de RAW bestanden in te zien.
  4. Het is opdrachtgever niet toegestaan print screens te maken van de beelden in de aangeleverde online galerij met Laura Visser haar watermerk. Indien opdrachtgever deze beelden wel gebruikt voor privé of zakelijke doeleinden, is deze verplicht voor de gebruikte beelden te betalen, tenzij anders is overeen gekomen.
  5. Opdrachtgever ontvangt na betaling de afgesproken beelden zonder watermerk.
  6. Laura Visser controleert haar beelden op meerdere schermen. Haar schermen zijn gekalibreerd. Indien de kleuren op andere schermen afwijken draagt Laura Visser hier geen verantwoordelijkheid voor.
  7. Indien opdrachtgever meer beelden wenst af te nemen kan hij dit kenbaar maken aan Laura Visser. De kosten per beeld bedragen €15 ex. BTW.
  8. Indien opdrachtgever aanpassingen wenst aan de beelden van de reportage zal Laura Visser deze beelden eenmalig kosteloos herzien. Indien er na de eerste herziening nog aanpassingen gewenst zijn, zal Laura Visser deze bewerkingen afhankelijk van de vraag en het aantal beelden in rekening brengen. Laura Visser zal dit ten alle tijden voordat zij bewerkt met opdrachtgever bespreken.
  9. De beelden van fotoshoots zijn een half jaar beschikbaar in de online omgeving. Opdrachtgever dient de verkregen beelden goed te bewaren en zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke beveiliging daarvan.
  10. Indien opdrachtgever de beelden wenst te vernietigen kan hij dit schriftelijk aangeven bij Laura Visser.
  11. De fotoshoot en beelden zijn voor opdrachtgever persoonlijk gemaakt, daarom is restitutie van betaling(en) helaas in geen enkel geval mogelijk.
  12.  
  1. Voor evenementen en het kopen van tickets daarvoor via de website van Laura Visser gelden onderstaande aanvullende voorwaarden.
  2. Laura Visser heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal zij trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Laura Visser haar best doen opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Laura visser is niet verplicht restitutie aan te bieden voor de reeds gemaakte kosten.
  3. Op de verkoop van tickets voor een evenement met vooraf vastgestelde datum geldt er geen bedenktijd c.q. het wettelijke herroepingsrecht. Dit betekent dat er geen restitutie mogelijk is bij annuleren of opzegging van deelname aan het evenement door opdrachtgever. Het ticket mag in overleg met Laura Visser wel door verkocht worden.
  4. Indien het event verplaatst dient te worden zal Laura Visser hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. Het door opdrachtgever reeds betaalde ticket zal geldig zijn op de nieuwe afgesproken datum. Indien opdrachtgever dan niet in de gelegenheid is om deel te nemen, zal deze restitutie ontvangen.
  5. Indien het event geannuleerd dient te worden zal Laura Visser de door opdrachtgever betaalde kosten voor het ticket restitueren.
  1. (Op)levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door Laura Visser opgegeven termijn. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
  2. De levertijden verschillen per dienst. Opdrachtgever kan Laura Visser te allen tijde vragen om een indicatie te geven van de leveringstijd.
  3. Bij overschrijding van de (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Laura Visser schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Laura Visser alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het werk op te leveren dan wel uit te voeren. Laura Visser is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
  4. Indien Laura Visser gegevens of instructies nodig heeft van opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de (op)leverings- of uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze aan Laura Visser heeft verstrekt.
  5. Verpakking en verzending van door Laura Visser te leveren diensten en/of producten geschiedt op een door Laura Visser te bepalen wijze maar voor rekening en risico van opdrachtgever. Laura Visser is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
  6. Het risico betreffende de geleverde diensten en/of producten gaat over op opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand van Laura Visser of diens leverancier verlaten.
  7. Indien er een aanvullende verzekering voor verzending gewenst is, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.
  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Laura Visser, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Laura Visser. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Laura Visser geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Laura Visser niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  2. Indien Laura Visser haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, pandemieën en/of epidemieën, technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Laura Visser of door Laura Visser ingeschakelde derden, maatregelen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Laura Visser alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  3. Inbreuken op rechten van derden dan wel anderen waarvan Laura Visser gegevens heeft opgeslagen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot copyright-, auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, worden eveneens als overmacht beschouwd.
  4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
  5. Indien Laura Visser ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Laura Visser gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  1. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere producten en/of diensten door een consument van Laura Visser zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Laura Visser mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
   1. Kostenloos tot 72 uur voor aanvang van de shoot.
   2. Binnen 72 uur Fotoshoots is Laura Visser genoodzaakt een toeslag in rekening te brengen van 20% van het totale overeen gekomen bedrag voor shoots korter dan 1 uur en 30% voor shoots van 1 uur of langer.
   3. Uitzondering op lid 1 en 2 Trouwreportages kunnen tot 2 maanden voor de geplande shoot datum kosteloos verplaatst worden, voor verplaatsing binnen 2 maanden bedraagt de toeslag 25% van het totaal overeengekomen bedrag wegens omzetderving.
    • Indien opdrachtgever een geplande trouwreportage wenst te verplaatsen en Laura Visser is niet beschikbaar op de nieuwe datum, heeft Laura Visser het recht om in overleg met opdrachtgever een andere fotograaf aan te wijzen die de shoot zal uitvoeren. Laura Visser zal dan zelf de nabewerking doen, zodat de stijl waarvoor opdrachtgever heeft gekozen, gewaarborgd blijft. Indien opdrachtgever daar niet mee akkoord gaat, is annulering mogelijk tegen betaling van € 350,00 aan annuleringskosten wegens omzetderving.
   4.  
    1. Indien opdrachtgever de overeenkomst volledig wenst te annuleren is hij aan Laura Visser vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door Laura Visser nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De annuleringskosten zijn als volgt (m.u.v. trouwreportages):

    Termijn

    Annuleringskosten

    Tot 1 maand voor aanvang

    0% van totaal overeengekomen bedrag.

    1 maand – tot 14 dagen

    30% van totaal overeengekomen bedrag.

    14 dagen – tot 1 dag

    50% van totaal overeengekomen bedrag.

    0 dagen of no show

    80% van totaal overeengekomen bedrag.

    1. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Laura Visser vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
    2. Laura Visser is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever er betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten.
    3. De tussen opdrachtgever en Laura Visser gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Laura Visser of opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen.
 1. bij annulering van een sessie binnen 24 uur voor aanvang daarvan of bij no-show, is Laura Visser gerechtigd eenmaal het dan geldende uurtarief voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 2. verplaatsen of annuleren van een sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos.
 3. door opdrachtgever gekochte tickets voor deelname aan een event, workshop of training voor een bepaalde datum, kunnen niet worden geannuleerd. Deze mogen wel aan een derde worden overgedragen.
   1.  
 1. Laura Visser heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien;
  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Laura Visser ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardig.
 2.  Tevens is Laura Visser bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Laura Visser op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Laura Visser de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Laura Visser behoudt het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever of derden geleden schade of gemaakte kosten.
 6. Tussen partijen gesloten duurovereenkomsten voor bepaalde tijd, kunnen niet tussentijds worden opgezegd, althans bij tussentijdse opzegging is opdrachtgever alsnog het volledige overeen gekomen bedrag aan Laura Visser verschuldigd, omdat het overeengekomen bedrag een maatwerktarief bedraagt en hoger zou zijn indien losse diensten waren afgenomen.
 1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor zakelijke opdrachtgevers en exclusief andere overheidsheffingen, reis-, verblijf-, verpakkings-, verzend- en drukkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft Laura Visser het recht zijn tarief dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze prijsverhoging.
 3. Indien Laura Visser een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is Laura Visser niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Laura Visser, dat in redelijkheid niet van Laura Visser kan worden gevergd, dat Laura Visser de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Laura Visser stelt opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten. 
 4. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt Laura Visser opdrachtgever in kennis van de financiële consequenties.
 5. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft Laura Visser recht op betaling van honorarium over en kosten van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.
  1. Opdrachtgever dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en op door Laura Visser aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. (Aan)betaling van de door opdrachtgever bij Laura Visser afgenomen diensten geschiedt op factuurbasis. Bij fotoshoots geldt er een aanbetaling (zie 2.a).
   1. 50% binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en het restantbedrag na uitvoering door Laura Visser;
   2. Bij bruiloften geldt een vast tarief van €350 als aanbetaling.
   3. 100% vooruitbetaling direct bij totstandkoming van de overeenkomst voor (online) coaching, training en/of andere digitale producten, mini shoots en/of tickets voor evenementen.
  3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, de betalingsverplichting niet op.
  5. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Laura Visser, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels- of consumenten)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Laura Visser.
  6. Laura Visser is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het totale overeengekomen bedrag. Indien de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, is opdrachtgever verplicht het volledige bedrag aan kosten te voldoen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
  7. In afwijking van het hetgeen hiervoor in de leden 6 en 7 is bepaald, zullen opdrachtgevers die handelen als natuurlijk persoon (consumenten) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullende termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
  8. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
   • over de eerste Euro 2.500,-                                  15% met min. van € 40,-, max. € 375,-
   • over de volgende Euro 2.500,-                10%
   • over de volgende Euro 5.000,-                5%
   • over de volgende Euro 190.000,-             1%
   • over het meerdere boven de Euro 200.000,-           0,5% met maximum van € 6.775,-
  9. Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door Laura Visser ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
  10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  11. Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is Laura Visser gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

  Voornoemd opschortingsrecht heeft Laura Visser eveneens indien zij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Laura Visser gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door Laura Visser, is de aansprakelijkheid van Laura Visser voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Laura Visser afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan of deze niet van toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Laura Visser gefactureerde of te factureren bedrag.
 2. Laura Visser is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.
 3. Laura Visser is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart Laura Visser tegen alle aanspraken van derden. Indien Laura Visser door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Laura Visser zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Laura Visser en derden komen verder voor rekening en risico van opdrachtgever.
 1. Laura Visser is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Laura Visser ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Laura Visser verbonden organisatie. Opdrachtgever zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
 2. Laura Visser is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
  • het niet voldoen aan de in artikel 5 van deze voorwaarden opgenomen verplichtingen voor opdrachtgever;
  • de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan Laura Visser, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
  • ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de beelden, trainingen, coaching of adviezen, door opdrachtgever;
  • het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van Laura Visser door opdrachtgever;
  • gebruik van de dienstverlening voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door opdrachtgever of derden;
  • alle vormen van letselschade en schade aan eigendommen door het deelnemen aan fotoshoots, workshops, trainingen of evenementen;
  • fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur of SD kaarten;
  • storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de online (leer)omgeving of het coachings- of trainingsprogramma.
  • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.;
  • schade aan gebruikte materialen die eigendom zijn van opdrachtgever;
  • inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van Laura Visser of derden wegens door opdrachtgever verstrekte gegevens of andere informatie en stukken of wegens het delen en/of openbaar maken van beelden of cursusmateriaal en/of inlogcodes van Laura Visser;
  • kleurafwijkingen aan beelden op andere (niet gekalibreerde) schermen van opdrachtgever en/of derden.
 3. Laura Visser heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Laura Visser te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 5. Indien Laura Visser bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Laura Visser daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Laura Visser te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Laura Visser of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen al dan niet voor consumenten zich hiertegen verzetten.
 1. Laura Visser zal er voor zorgen dat de geleverde producten c.q. diensten voldoen aan de in haar branche geldende normen, maar geeft ten aanzien van deze producten c.q. diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. fabrikant van de producten (m.n. drukwerk) is verstrekt. Op Laura Visser rust slechts een inspanningsverplichting.   
 2. Ingeval door opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Laura Visser kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de producten en/of diensten, tenzij het gebruikte producten, gepersonaliseerde of digitale producten betreft, zorgdragen. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 3. Klachten met betrekking tot de geleverde (online) producten en/of diensten dienen schriftelijk binnen 10 dagen na (op)levering, uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 10 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Laura Visser te worden kenbaar gemaakt middels e-mailadres: info@laura-visser.nl.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
 6. Laura Visser dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Laura Visser indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 7. Indien de producten gebruikte c.q. gedragen producten of digitale producten betreffen of indien deze na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op restitutie/garantie.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Laura Visser te bepalen wijze en in de originele verpakking aan onderstaand adres:

Laura Visser | Kolkweg 20-36 | 8243PN Lelystad

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
 3. Laura Visser is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers en persoonsgegevens, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Laura Visser behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is. Voor het gebruik van de klantnaam, zal voorafgaande toestemming worden gevraagd aan opdrachtgever.
 4. Laura Visser is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Laura Visser voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Laura Visser is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Laura Visser, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van beelden, adviezen, (online) trainingen of coaching, technieken, presets en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens en/of werkboeken van Laura Visser openbaar te maken, of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Laura Visser, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 6. De gegevens en informatie die opdrachtgever aan Laura Visser verstrekt en Laura Visser verzamelt, zal Laura Visser zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 7. Laura Visser mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Laura Visser niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 8. Bij het bezoeken van de website van Laura Visser kan Laura Visser informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Laura Visser verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 9. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan Laura Visser van € 1.000,00 per overtreding, tot een maximum van € 10.000,00 onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

 1. Laura Visser behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd, zoals het auteursrecht.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten of diensten aangeschaft bij Laura Visser aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be- of verwerken, of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Laura Visser.
 3. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Laura Visser aan opdrachtgever.
 4. Laura Visser is vrij om gemaakte beelden uit fotoshoots te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale media accounts (Facebook, Instagram, etc.), tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever kiest voor Laura Visser omdat haar stijl hem aanspreekt. Daarom is het niet toegestaan geleverde beelden na te bewerken en deze te publiceren.
 6. Opdrachtgever mag enkel originele beelden online delen, geen print screens, daar dit ten koste gaat van de kwaliteit, waardoor de goede naam van Laura Visser kan worden geschaad.
 7. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan beelden te publiceren op sociale media accounts en website met een linkvermelding naar de website en/of facebook of Instagram pagina van Laura Visser, tenzij anders is overeen gekomen.
 8. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie, teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Laura Visser tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of copyright recht.
 9. Het auteursrecht blijft te allen tijde bij Laura Visser berusten. Bij gebruik van door Laura Visser gemaakte beelden, dient naamsvermelding plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
 10. Verspreiding van beelden aan derde (bijvoorbeeld krant, tijdschrift of reclame elders) is vooraf toestemming nodig van Laura Visser. Bij toestemming is het te allen tijde verplicht naam en link naar website en/of social media te benoemen. Opdrachtgever is verplicht de derde partij hierover te informeren en is aansprakelijk bij overtredingen.
 11. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan Laura Visser van € 1.000,00 per overtreding, tot een maximum van € 10.000,00 onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Laura Visser waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Bij geschillen met consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.